Cultura vie - USR Timiș - Filiala Timiș a Uniunii Salvați România

Cultura vie

Cultura vie program USR PLUS Timiș

Patrimoniu

Dezvoltarea proiectului E-Cultura: Biblioteca Digitală a României, destinată digitalizării patrimoniului cultural material mobil din județ:

 • Constituirea de biblioteci digitale la nivelul fiecărei instituții de cultură din subordinea CJT; colaborări cu primăriile din județ;
 • Achiziționarea de tehnologii pentru digitalizarea lucrărilor;
 • Formarea specialiștilor pentru procesul de digitalizare;
 • Alocarea de spații noi în vederea desfășurării acțiunilor de digitalizare.

Atragerea de resurse financiare necesare finanțării programului de restaurare a unor monumente istorice, consolidare și modernizare a tuturor instituțiilor publice de cultură din județ:

 • Crearea unui departament specializat la nivel de CJ, pentru atragerea de fonduri interne și europene pentru patrimoniul cultural al județului Timiș, în colaborare cu experți externi și cu specialiști din cadrul Ministerului Culturii;
 • Organizarea unui concurs internațional de arhitectură pentru proiectarea restaurării clădirilor de importanță deosebită (ex. Castelul Huniade).  

Proiectul „Timișul – o cultură vie a României”

Organizarea unui traseu turistic care să vizeze promovarea locurilor istorice, a monumentelor și a clădirilor de patrimoniu județean atât pentru vizitatorii români cât și pentru cei străini:

 • Promovarea așezărilor, monumentelor și clădirilor de patrimoniu prin intermediul unor videoclipuri de promovare, a cărților poștale, a Mass-Mediei și a mediului online;
 • Conceperea unor pachete turistice locale, naționale și internaționale;
 • Crearea unei mărci/ brand turistic și cultural al județului Timiș.

Conștientizarea importanței și valorii componentelor patrimoniului județean:

 • Educarea copiilor și tinerilor cu privire la importanța patrimoniului cultural județean;
 • Informarea activă și continuă a cetățenilor județului Timiș.

Implicarea activă a localnicilor:

 • Implicarea activă și directă a localnicilor prin asigurarea locurilor de cazare și a mâncării turiștilor care vizitează obiectivele itinerariului, organizarea de evenimente tradiționale etc.

Facilitarea accesului publicului la cultură și a creatorilor la segmente de public

 • Realizarea unei publicații periodice (săptămânale sau lunare) tip „Agenda Culturală a Județului Timiș” atât în formă tipărită cât și în format digital. Mediatizarea proiectelor locale în întreg județul va duce în timp la crearea unor rețele artistice, și va contribui semnificativ la formarea publicului;
 • Conceperea bugetelor pentru cultură pe intervale de câte 4 ani pentru a se corela cu cerințele de planificare ale programelor UE. Acest lucru va permite operatorilor culturali să-și gândească acțiunile și proiectele pe termen lung, să se angajeze la realizarea unor cercetări și/sau producții mai îndelungate și mai de impact, și să iasă din precariat, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere conceptual;
 • Facilitarea accesului la artă performativă în afara marilor centre urbane prin încurajarea, la nivel de CJ a instituțiilor de cultură și a operatorilor culturali să apeleze la mediul online sau la proiecții ale spectacolelor lor în zonele în care nu există posibilitatea unor spectacole live;
 • Încurajarea instituțiilor de cultură, prin programe inițiate și monitorizate de CJ, să gândească spectacole adaptabile oricărui spațiu de joc care să facă posibile turnee atât în zona urbană cât și în cea rurală.

Artiști independenți / liber profesioniști / organizații profesionale

Artiștii independenți au nevoie de susținere financiară cel puțin la fel de stabilă ca aceea oferită instituțiilor culturale tradiționale: 

 • Constituirea unui capitol în bugetul CJ în vederea suplimentării bugetelor locale pentru susținerea exclusivă a artiștilor independenți. Selecția proiectelor sprijinite în acest fel poate fi realizată printr-un proces de bugetare participativă, eliminând necesitatea problematică a înființării unor comisii de evaluare. 

Artiștii independenți au nevoie de acces în spații de lucru și de experimentare, pentru a crea și pentru a performa:

 • Demararea unui program județean prin care CJ să încurajeze autoritățile locale în depistarea – la nivel de județ – a unor spații care să fie oferite gratuit de artiștilor independenți în vederea folosirii ca laboratoare de creație, sau ca săli de repetiție, pentru un timp limitat, cu buget foarte restrâns. Această soluție la problema spațiilor de lucru pentru artiștii independenți vine ca o alternativă la problema dificilă a recontextualizării unor spații urbane industriale dezafectate, și subliniază importanța crucială a colaborării strânse între planul administrativ local și cel artistic;
 • Consiliul Județean poate crea un cadru general care să sprijine autoritățile locale în revizuirea obligațiilor caselor de cultură și ale căminelor culturale din județ și implicarea acestora în organizarea de activități educaționale culturale alternative (ateliere de artă contemporană, dans contemporan, muzică electronică).

ONG-uri

Dezvoltarea unui sistem informatic care să dea acces ONG-urilor la informații cu privire la necesitățile culturale ale comunităților:

 

 • Crearea unei baze de date cu ONG-urile culturale din județ în funcție de aria de activitate;
 • Cooptarea unor specialiști în domeniu pentru găsirea unor soluții din punct de vedere juridic în ceea ce privește alocarea de fonduri către ONG-urile culturale.

Constituirea unui portofoliu de spații comunitare interioare/exterioare la nivel județean la care pot avea acces ONG-urile culturale în vederea desfășurării activității specifice:

 • Depistarea la nivel județean – cu sprijinul UAT-urilor – spațiilor/construcțiilor dezafectate care aparțin, care pot trece prin conversii înspre spații de creație și crearea unei platforme digitale prin care ONG-urile să poată să-și construiască proiectele și atât în funcție de spațiul existent cât și de disponibilizarea acestuia;
 • Susținerea parteneriatelor active dintre organizațiile profesionale (ex Ordinul Arhitecților, Asociația Peisagiștilor) cu ONG-urile care activează în zona culturală întreg județul.

Instituții de cultură

Redarea importanței cuvenite unui simbol al provinciei noastre, Muzeul Național al Banatului:

 • Alocarea prioritară a fondurilor atât din bugetul local, cât și din cel județean și asigurarea unui management profesionist al lucrărilor, sub directa supraveghere a unei echipe de experți. Această reabilitare trebuie făcută conform unui proiect bine documentat și fără a arde etapele;
 • Asigurarea unui management profesionist care să poată gestiona atât problemele legate de patrimoniu cât și pe cele legate de personalul de specialitate care trebuie să aibă libertatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la proiectele de punere în valoare a patrimoniului mobil prin gândirea spațiului expozițional permanent, prin organizarea de expoziții temporare sau orice alte activități care pot spori impactul actului cultural.

Restaurarea infrastructurii instituțiilor de cultură care necesită acest lucru: teatre, muzee, case de cultură, cămine culturale:

 • Identificarea tuturor instituțiilor de cultură a căror infrastructură a fost afectată de delăsarea autorităților locale din întreg județul, atât în localitățile urbane cât și în cele rurale;
 • Conceperea la nivel județean a unui plan care să stimuleze autoritățile locale să prevadă în buget aceste reabilitări și care să fie consiliate în accesarea de fonduri europene, sponsorizări etc.

Operatori culturali populari / etnici

Reafirmarea specificul de multiculturalitate care dă unicitate zonei Banatului: 

 • Stimularea constituirii de către instituțiile de profil a unui colectiv de etnologi care să stabilească un program unitar de identificare și valorificare a artei și tradițiilor județului;
 • Elaborarea de programe coerente de resuscitare și valorificare a creațiilor artistice (tradiții, muzică, dansuri, costume, obiecte artizanale) aparținând tuturor grupurilor etnice ale județului;
 • Alocarea de fonduri din bugetul CJ care să faciliteze munca de cercetare pe teren a echipelor de etnologi și de mediatizare a rezultatelor cercetărilor atât prin mijloace clasice, cât și în mediul digital;
 • Identificarea artiștilor și a meșteșugarilor locali cu scopul de a îi integra în programe județene de cultură și în formarea de tabere de creație tradițională;
 • Stimularea autorităților din mediul rural să reactiveze căminele culturale, atât prin alocare de fonduri pentru restaurarea acestora, cât și prin organizarea de evenimente locale și interzonale;
 • Elaborarea și susținerea financiară la nivel de CJ a unui program de manifestări de amploare, cu îndrumarea etnologilor, care să atragă public atât din țară cât și din străinătate de genul unor festivaluri și târguri care să valorifice creația interpretativă, artizanală și culinară.

Educație culturală. Formare de public 

Sprijinirea activităților culturale pentru copii și tineri:

 • În colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean se pot organiza excursii de o zi pentru participarea la evenimente culturale (spectacole de teatru, de muzică, vizitarea de muzee etc) pentru elevii din zona rurală în perioada programului ”Școala altfel”;
 • Stabilirea unui acord cu instituțiile de cultură (teatre, filarmonica, muzee etc) pentru organizarea unor evenimente itinerante – mai ales în zona rurală – care să ofere copiilor acces la evenimente culturale de calitate;
 • Stimularea – printr-un capitol bugetar anume stabilit – colaborării interdisciplinare a mai multor actanți care pot sprijini formarea de public și de artiști prin susținerea financiară a unor evenimente în care creatori sunt elevii: concursuri literare, spectacole de teatru și de interpretare muzicală, sau chiar de producție de filme. În acest fel se poate ajunge la dezvoltarea organică a unor cenacluri literare sau grupuri creative în sfera celorlalte arte vizate.

Sprijinirea viitorilor creatori, studenții facultăților vocaționale:

 • Dezvoltarea unui program coerent pentru sprijinirea viitorilor artiști să se autodefinească în contextul artei contemporane este o necesitate care trebuie asumată nu numai de către cadrele didactice, ci și de către autoritățile locale, prin programe care să le ofere posibilitatea de a intra în contact direct cu publicul.
 • Consiliul Județean poate să conceapă programe de promovare a studenților artiști în cadrul festivalurilor sau schimburilor culturale deja existente.

Timișoara – capitală europeană a culturii

Derularea în condiții optime a programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii:

 • Susținerea proiectului prin contribuția financiară în calitate de membru a Consiliului Județean Timiș în consiliul director al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană;
 • Susținerea prin proiecte punctuale în cadrul Agendei principalelor manifestări cultural-artistice și de tineret ale județului;
 • Stimularea creatorilor locali să propună proiecte a căror selecție să fie făcută pe criterii bine conturate și printr-un proces care să se deruleze transparent fără intruziuni de orice fel ale diverselor entități din afara sferei culturale;
 • Promovarea logo-ului Capitală Europeană a Culturii prin finanțări de materiale de promovare prin intermediul instituțiilor de cultură (biblioteci, muzee). 

Vezi aici întregul program de Guvernare Județeană al USR PLUS Timiș.