Educație, tineret, sport - USR Timiș - Filiala Timiș a Uniunii Salvați România

Educație, tineret, sport

Educație – context, strategie și obiective

Consiliul Județean Timiș (CJT) are atribuții directe privind instituțiile din subordine, dar și atribuții indirecte (de colaborare și de consultanță) cu diverse entități (județene, locale și deconcentrate). CJT are în subordine directă entitățile care se ocupă de învățământul special. Există și elevi cu cerințe educaționale speciale integrați în școlile de masă (din Timișoara și județ), care beneficiază de terapii și utilizează cabinetele specializate din aceste unități de învățământ. Instituțiile de învățământ special sunt în subordinea CJT din punct de vedere patrimonial și bugetar. Tot CJT aprobă numărul și structura personalului nedidactic din învățământul special.

Dintre instituțiile deconcentrate în județul Timiș, CJT are relații speciale cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș (IȘJT) și cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș (CJRAET). Cu IȘJT raporturile sunt de cooperare (de pildă: organizarea rețelei școlare din învățământul județean special liceal și special postliceal, școlarizarea elevilor și monitorizarea participării la cursuri a acestora pe durata învățământului obligatoriu, propuneri de înființare a unităților de învățământ de masă pentru educație timpurie, învățământ primar, gimnazial, liceal și postliceal, programe gen Școala după școală) și consultanță (de exemplu: rețeaua școlară din raza sa teritorială, alta decât cea de învățământ special, documentele strategice privind politica județeană educațională, documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale). CJRAET are dubla subordonare: cu IȘJT din punct de vedere metodologic și cu CJT din punct de vedere financiar-bugetar și patrimonial.

Potrivit legii, terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) fac parte din domeniul public județean și sunt în administrarea CJT, prin consiliile de administrație ale unităților de învățământ respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unităților de învățământ special de stat și ale CJRAE Timiș (CJRAET) sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație ale acestora. În cazul județului Timiș, potrivit Centralizatorului IȘJT privind rețeaua școlară a unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021, patrimoniul învățământului județean se reduce doar la locațiile a 4 unități de învățământ de nivel gimnazial, 2 unități de învățământ liceal – licee/centre școlare și 2 unități de învățământ de nivel profesional. De menționat ca toate aceste locații sunt în urban (Timișoara, Lugoj, Recaș și Buziaș) și că județul Timiș nu dispune de unități de învățământ special de sine stătătoare la nivel preșcolar-grădinițe, la nivel primar și gimnazial, respectiv la nivel postliceal-școli postliceale, deși legea le prevede, iar realitatea le cere.

Infrastructura școlilor de învățământ special existente necesită modernizare, renovare și dotare astfel încât să fie adaptată la specificul învățământului special actual. Resursa umană, cadre didactice de specialitate, psihologi, terapeuți, asistenți sociali este, de asemenea, insuficientă. În acest context, strategia pe care o avem constă în 2 rute. Prima rută, cea cu care Alianța USR PLUS intră în campania pentru alegerile locale (CJ Timiș și Primăria Municipiului Timișoara), pleacă de la legislația în vigoare și de la realitatea existentă, schițată mai sus. A doua rută, complementară, are în vedere modificarea contextului politic și legislativ și o realitate viitoare, potențială, generată de rezultatele tuturor alegerilor care urmează (locale și parlamentare), de noile majorității politice rezultate și de starea post-pandemică a învățământului contemporan. Jalonarea primei rute o facem în Programul de față, cea de-a doua este deja făcută în Programele de guvernare USR – PLUS.

Obiectivele generale ale programului nostru:

 • Racordarea strategiei educaționale la strategia de dezvoltare a județului pe termen mediu și lung pe care o propunem;
 • Armonizarea și ajustarea politicii educaționale județene cu cea a Primăriei Timișoara și a celorlalte primării din județ;
 • Benchmarking al unităților de învățământ special și de masă din județ și al al unităților conexe, deconcentrate și externe aflate în relații de colaborare cu acestea;
 • Atragerea fondurilor de modernizare, de renovare și de dotare prin parteneriate public-privat și a unor fonduri nerambursabile pentru învățământul special;
 • Obținerea tuturor avizelor legale de funcționare a unităților de învățământ din județ în virtutea creării condițiilor ca ele să îndeplinească normele și normativele specifice cerute de lege.

Măsuri general-administrative:

 • În primele zile de mandat, vom solicita Direcțiilor de specialitate din CJT situația infrastructurii școlare a învățământului special, a cabinetelor de specialitate din aceste centre școlare, a dotărilor existente și acoperirea cu personal de specialitate (cadre didactice, terapeuți, personal medical). Discuțiile vor continua cu factorii de decizie din fiecare centru școlar, în vederea identificării problemelor și măsurilor necesare;
 • Colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, pentru a identifica numărul elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în școlile de masă (din Timișoara și județ), care au nevoie de terapii și utilizarea cabinetelor specializate din structura acestor școli, în vederea elaborării unui plan de investiții;
 • Elaborarea unui plan pentru centrele școlare, cu obiective pe termen scurt, mediu și lung, privind lucrări de investiții/renovare infrastructură, dotări necesare, cabinete de specialitate, resursă umană necesară (cadre didactice, terapeuți, personal medical);
 • Gruparea tuturor acestor unități de învățământ pe o platformă digitală în care să poată fi regăsite informații referitoare la fiecare unitate școlară: informații utilizatori, informații clădiri, dotări, etc. Prin colectarea tuturor acestor informații se va îmbunătăți gestionarea și soluționarea problemelor, acolo unde acestea apar;
 • Bază de date cu ONG-uri de profil din județ/țară/europene, care ar putea sprijini învățământul special și inițierea unor colaborări cu acestea. Preluarea experiențelor din ONG-urile de profil, colaborarea cu acestea și integrarea rezultatelor obținute în politici de bună natură ale administrației;
 • Crearea de ateliere protejate pentru elevii care au terminat o formă de școlarizare profesională specială: copiii cu dizabilități medii și ușoare și viitori adulți ar putea face activități simple rutiniere, în ateliere protejate și astfel a participa în societate și ar beneficia de o anumită independență în gestionarea propriei vieți;
 • Organizarea, la nivel local, de centre comunitare de învățare permanentă (CCIP), pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate;
 • Sprijinirea realizării de consorții regionale și comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social.

Asigurarea de terapii specifice gratuite va completa seturile de măsuri privind învățământul special:

 • Terapie comportamentală, terapie logopedică, terapie cognitivă, terapie prin mișcare, kinetoterapie, terapie prin artă, ergoterapie, terapie senzorială, hidroterapie și alte terapii alternative;
 • Crearea unui cadru de terapie psihologică, prin angrenarea specialiștilor atât din mediul educațional, cât și din mediul privat și organizarea de sesiuni psihologice atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.

Programe de finanțări identificate și pe care le vom accesa pentru învățământul special

POR, Axa Prioritară 6, O regiune educată

Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii

Operațiuni (orientativ)

Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare infrastructura pt. nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar, secundar și terțiar

Construire / reabilitare / modernizare / dotare centre de educaţie şi formare profesională / învățământ dual, inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu dizabilități (sistem de educație incluziva)

Pe această axă, CJT poate colabora cu CL din județ.

POCS (programul operațional combaterea sărăciei)

Axa 4

 • construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare a cel puțin 5 centre de zi pentru copiii și adolescenții cu tulburări de comportament (violență)
 • servicii terapie pentru copiii și adolescenții cu tulburări de comportament (violență)

Organizarea de tabere pentru copiii proveniți din familii sărace, pentru a le da posibilitatea sa experimenteze învățarea prin activități culturale, sportive, recreative, să fie autonomi și să socializeze

Sprijinirea tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială și a celor care au părăsit sistemul, prin furnizarea de servicii integrate:

 • consiliere
 • orientare în carieră
 • dezvoltare personală și dezvoltarea de viață independentă
 • monitorizare post-intervenție în vederea asigurării sustenabilității măsurilor
 • asigurarea locuinței gratuite, prin plata în totalitate a chiriei pentru 12 luni și continuarea tranziției prin perceperea timp de încă 12 luni a unei chirii sub prețul pieței imobiliare.

Axa 6 – sprijin pentru persoane cu dizabilități

Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi destinate copilului cu dizabilități (fie in centre, fie mobile), în cadrul cărora să fie oferite servicii de abilitare/reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate, în mod special a celor care provin din familii care nu dispun de resurse pentru a accesa aceste servicii

Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării abilităților parentale specifice

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire pe termen lung, în vederea prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități inclusiv prin:

Intervenții integrate pentru persoanele cu dizabilități prin finanțarea a 47 de echipe mobile (41 județe plus 6 sectoare în capitală), după modelul pilotat cu succes în județul Dolj, unde sunt două echipe, una pentru adulții cu dizabilități și alta pentru copiii cu dizabilități, echipe care asigură la domiciliu serviciile specializate de abilitare/ reabilitare:

 • echipă formată din 5 persoane, dintre care un asistent social, un fizio-kinetoterapeut, un medic specialist, un psiholog și un șofer;
 • leasing pentru 47 autoturisme;
 • dotare medicală: instrumentar, dispozitive tehnice de prim ajutor, echipament minim pentru fizio-kinetoterapie

Creșterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, prin asistarea lor cu ajutorul tehnologiei de asistență: aparate mobilitate, softuri de citire pentru nevăzători etc.

Calificarea resursei umane existente si disponibile la nivel local/ in familie prin finanțarea cursurilor pentru dobândirea calificării de Asistent Personal Profesionist (360h per curs de calificare).

Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități (centre de zi, locuințe protejate etc).

Învățământul special

CJT va dezvolta – complementar unităților școlare existente – forme de școlarizare specială adaptată copiilor cu dizabilități severe și profunde. Numărul acestor va fi stabilit împreună cu specialiștii CJRAET, IȘJT și ai Direcției de Educație ai PMT în urma benchmarking-ului pe educație realizat în primele 6 luni ale de funcționare a noului CJT rezultat din alegerile locale.

Crearea de centre la nivel zonal, echitabil distribuite din punct de vedere geografic (de pildă, în zona Sannicolau Mare – Jimbolia, lipsită de un centru pentru învățământul special) care să asigure un sistem de educație terapeutic compensatorie pentru copiii cu dizabilități profunde și severe, bazat pe stimularea diverselor funcții pierdute sau pe compensarea acestora prin diverse dispozitive tehnice (ex. stimulare senzorială, stimularea prehensiunii, angrenarea în activități simple, cărucioare automatizate pentru copiii nedeplasabili etc.) este necesară pentru a nu fi nevoiți părinții să-i abandoneze în case de tip hospice sau să îi țină acasă nestimulați.

Educația nu înseamnă doar învățământ: evaluarea, în colaborare cu ISJ Timiș și primăriile din județ, a tuturor unităților școlare de pe raza județului Timiș, în vederea:

 • Identificării unităților școlare ale județului care sunt degradate și/ sau care nu dispun de condiții optime de funcționare, de predare și de învățare;
 • Creării unei hărți a priorităților cu scopul identificării graduale a necesității renovării/ construirii unităților școlare județene;

CJT propune o serie de acțiuni care să fie realizate în colaborare cu ISJ Timiș, pentru stoparea fenomenului de bullying în cadrul unităților de învățământ:

 • Crearea unei campanii de stopare a fenomenului, susținută și finanțată de Consiliul Județean Timiș (CJT) prin care să fie prezentate aspectele negative și impactul asupra factorilor implicați;
 • Asigurarea prezenței unui organ de ordine, pentru a opri accesul persoanelor străine în unitățile de învățământ și care poate interveni în situațiile de agresiune fizică;
 • Oferirea de suport și consiliere persoanelor supuse acestui fenomen, cât și sesiuni psihologice pentru agresor prin implicarea tuturor factorilor: cadre didactice, părinți, copii;
 • Identificarea și rezolvarea problemelor de agresivitate din partea profesorilor asupra elevilor și viceversa;
 • Monitorizarea unităților de învățământ în cadrul cărora s-au raportat fenomene de bullying pentru a urmări evoluția situațiilor și gradul de rezolvare acestora, în colaborare cu specialiști în psihopedagogie.

Crearea, în colaborare cu ISJ Timiș, a unei platforme digitale multifuncțională integrată platformei propusă de USR PLUS pentru Primăria Municipiului Timișoara și integrabilă rețelelor digitale școlare din România și din Uniunea Europeană cu următoarele elemente:

 • Gruparea tuturor unităților de învățământ pe o platformă digitală în care să poată fi regăsite informații referitoare la fiecare unitate școlară: informații utilizatori, informații clădire, etc. Prin colectarea tuturor acestor informații se va îmbunătăți gestionarea și soluționarea problemelor, acolo unde acestea apar.
 • Integrarea în platforma digitală a unor instrumente cu ajutorul cărora să poată fi trecute, în timp real, nevoile unei unități școlare, precum și crearea unui deviz preliminar al investiției.
 • Înființarea și susținerea financiară și patrimonială a unui Centru comunitar de învățare permanentă cu sediul în Timișoara și cu sucursale în principalele zone geografice ale județului (Lugoj, Buziaș, Deta, Sânnicolaul Mare) care să elaboreze – în colaborare cu IȘJT și cu Direcția Educație a PMT Strategia educațională a județului Timiș, oferind totodată:
  • studii și analize privind nevoia de educație și formare profesională la nivel local;
  • planuri locale de intervenție în domeniul educației permanente;
  • programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea competențelor-cheie, inclusiv programe educaționale de tip “A doua șansă” sau programe de tip “Zone de educație prioritară” pentru tinerii și adulții care au părăsit timpuriu sistemul de educație ori care nu dețin o calificare profesională;
  • programe pentru validarea rezultatelor învățării nonformale și informale;
  • programe de dezvoltare a competențelor profesionale pentru calificare/recalificare, reconversie profesională, perfecționare, specializare și inițiere profesională;
  • programe de educație antreprenorială;
  • programe de dezvoltare personală sau de timp liber;
  • activități de promovare a participării la învățarea permanentă a tuturor membrilor comunității;
  • servicii de informare, orientare și consiliere privind: accesul la programe de educație și formare profesională; validarea rezultatelor învățării nonformale și informale; pregătirea în vederea ocupării unui loc de muncă;
  • servicii de evaluare și certificare a rezultatelor învățării nonformale și informale;
  • accesul membrilor comunității la mijloace moderne de informare și comunicare;
  • parteneriate cu mediul economic;
  • instrumentele dezvoltate la nivel european, Europass și Youthpass, pașaportul lingvistic, precum și portofoliul de educație permanentă;
  • informații cu privire la participarea beneficiarilor la serviciile primite.

Tineret 

(Consiliul Județean Timiș în parteneriat)

 • Crearea unui parteneriat permanent pentru educație între sectorul public și cel privat, care să ajute tinerii în toate etapele educației lor formale și non-formale: consiliere în alegerea liceului/facultății, dezvoltarea de soft skills și hard skills (atât esențiale, cât și complementare), până la reconversie profesională;
 • Implementarea unui program de măsuri anti-discriminare și de egalizare a șanselor tinerilor din mediul rural/urban mic cu cei din mediul urban;
 • Crearea unui program de sprijin pentru tinerii antreprenori și de think-tank-uri dedicate pentru afacerile create de tinerii din județul Timiș.

Sport

 • Realizarea unei infrastructuri sportive moderne trebuie să fie o prioritate. Construirea unei săli polivalente și a unui stadion ultramodern, care să permită organizarea de evenimente internaționale, sportive și culturale.
 • Preluarea în administrare și modernizarea bazelor sportive din județ aflate în stare deplorabilă, care acum sunt în administrarea unor ministere. Atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii sportive.
 • Organizarea de târguri sportive, cu participarea cluburilor sportive și ONG-urilor din domeniu, în care copii și tinerii să aibă posibilitatea să vadă oportunitățile de practicare a sportului.
 • Organizarea de întâlniri între reprezentanții mediului privat și cei ai cluburilor sportive și ONG-urilor din domeniu, pentru realizarea de parteneriate de susținere a activităților sportive specifice.
 • Campanii de informare, derulate de actuali sau foști mari sportivi, despre sport și beneficiile practicării diferitelor sporturi.
 • Realizarea de parteneriate între mediul privat, cluburi sportive și ONG-uri de profil, pentru susținerea activităților sportive specifice; susținerea sportului juvenil.
 • Încurajarea și sprijinirea parteneriatelor internaționale cu structuri sportive din euro-regiunea DKMT și accesarea de fonduri europene în acest sens (de exemplu, capitolul Sport din Programul Erasmus + care își propune să sprijine parteneriate europene în domeniul sportului).
 • Programe pentru asigurarea participării copiilor proveniți din familii dezavantajate, la practicarea sportului.
 • Programe speciale pentru sprijinirea, stimularea și dezvoltarea activităților sportive în întreg județul, dar mai ales în mediul rural.
 • Atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii sportive, în cadrul strategiilor de dezvoltare a localităților.

Vezi aici întregul program de Guvernare Județeană al USR PLUS Timiș.